Skeppsviks skärgårdsförening är en intresseförening för byns innevånare. Den startade 1965 och fyllde således femtio år 2015. Föreningen arbetar för att bevaka utvecklingsfrågor och öka gemenskapen och sammanhållningen i byn. Föreningen ligger även bakom satsningen och samordnandet av bredbandsutbyggnad som kommer att ske framöver.

Skeppsvik är ett samhälle i Umeå kommun beläget vid den yttre delen av Sävarfjärden 12 km söder om Sävar. Samhället var ursprungligen en lastageplats men är nu framför allt ett  bostads och fritidshusområde där det finns många  utflyktsmål med höga naturvärden. År 2015 bor ca 100 personer permanent i Skeppsviks by, men under sommarmånaderna ökar Skeppsvik sin befolkning med minst det dubbla när alla sommarstugeägare flyttar ut.  Besöksnäringen uppgår till flera tusen per år, där naturområdet och Skeppsvik Herrgård är välbesökta platser från boende i Umeå kommun och från övriga Västerbottens befolkning.
 
Skeppsviksskärgården har landets bästa drumlinlandskap i landhöjningsskärgård. Drumlinerna korsas av De Geer moräner, vilket är mycket ovanligt. Drumliner är långsträckta låga moränryggar som bildats under den senaste istiden. Här finns tydliga mönster som bildats när inlandsisen dragit sig tillbaka. Skärgården är mycket grund och stenig och upplevs därför bäst i båt/kajak på sommaren eller på långfärdsskridskor /skidor på sommaren.

Stora delar av Skeppsviks skärgård ingår i ett 500 hektar stort naturreservat. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat vitryggig hackspett, gråspett, fiskgjuse, havsörn, dvärgmås, knipa, vigg, storskrake, rödbena, roskarl och strandskata, gök, pärluggla, hökuggla och ett stort antal rastande svanar och gäss.

På ön Bjuren, längst ut i skärgården, finns riktigt gammal barrskog som nästan inte påverkats av människan. Öns östra sida domineras av klapperstensfält och hällmarker.
På den gamla lastageplatsen växer flera ruderatväxter som kommit dit med fartyg, bland annat nicktistell och stor sötväpplingg. På Hästskäret finns Norrlands enda kvarvarande lokal av liten kardborre.

I Sävarån finns gott om fisk som t.ex. harr, öring och lax i vattensystemet. Nedströms Sävarån är vattnet lugnflytande och där finns stora chanser att få storvuxen abborre, gädda, och sik.
Minst en utter finns stationärt i området.

För att bevara de höga naturvärden som beskrivits ovan beslutade Länsstyrelsen i Västerbotten 2014 att skydda nedre Sävarån som ett nytt naturreservat i Umeå